top of page
Zuid West Prevent pand

 Algemene voorwaarden 

1. Begripsbepalingen; omvang 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Zuid West Prevent B.V.: De besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zuid West Prevent B.V., gevestigd te Krabbendijke.

 

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten dan wel Producten van Zuid West. Prevent B.V. afneemt, danwel met wie Zuid West Prevent B.V. in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

 

Overeenkomst: Iedere schriftelijk vastgelegde Overeenkomst tussen Zuid West Prevent B.V. en een

Opdrachtgever.

 

Aanbieding: Ieder aanbod van Zuid West Prevent B.V. tot het aangaan van een Overeenkomst.

 

Offerte: Iedere vrijblijvende indicatie van Zuid West Prevent B.V. onder welke voorwaarden Zuid

West Prevent B.V. eventueel bereid zou zijn een Overeenkomst aan te gaan.

 

Locatie: Nadrukkelijk in de Overeenkomst benoemde en gespecificeerde locatie.

 

Sanitatie: Reiniging van Locatie.

 

Product: Alle zaken (producten) in het assortiment van Zuid West Prevent B.V. die het

onderwerp zijn van een (koop) Overeenkomst.

 

Jaar: Een kalenderjaar vanaf de ingangsdatum van een Overeenkomst.

 

Overmacht: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zuid West Prevent B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zuid West Prevent B.V. niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst (zonder tekortkoming) na te komen, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, oorlog, mobilisatie, rebellie, beslag, een algeheel gebrek aan

transportmiddelen, een algeheel gebrek aan grondstoffen, vervoersbeperkingen, verstoringen van de arbeidsmarkt, computervirussen, aanwijzingen van de overheid en buitengewone weerscondities, alsmede werkstakingen in het bedrijf van Zuid West Prevent B.V., een en ander naast en in aanvulling op hetgeen in de wet en in de jurisprudentie reeds onder overmacht wordt begrepen.

 

1.2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 27 artikelen.

 

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Aanbieding en op iedere Overeenkomst tussen Zuid West Prevent B.V. en Opdrachtgever, en op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, voor zover daarvan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Zuid West Prevent B.V. en Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Zuid West Prevent B.V. derden dienen te worden ingeschakeld.

 

2.3. Zuid West Prevent B.V. en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van

Zuid West Prevent B.V. aan als toepasselijke algemene voorwaarden. Indien de Opdrachtgever

zijnerzijds algemene voorwaarden hanteert, dan zullen deze Zuid West Prevent B.V. niet binden,

tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Zuid West Prevent B.V. is geaccepteerd, en dan slechts voor

zover deze niet strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Zuid West Prevent B.V., in welk geval de algemene voorwaarden van Zuid West Prevent B.V. zullen prevaleren.

 

2.4. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst

geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

 

2.5. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de

Overeenkomst dan geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde.

 

3. Offertes en Aanbiedingen

3.1. Tenzij in een Offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd, wordt de Offerte niet geacht een Aanbieding te zijn, die voor aanvaarding vatbaar is. Offertes worden door Zuid West Prevent B.V. geheel vrijblijvend gedaan en een Opdrachtgever kan geen rechten aan een Offerte ontleden.

 

3.2. Aanbiedingen die niet binnen de aangegeven termijn door de Opdrachtgever zijn aanvaard

komen van rechtswege te vervallen. Opdrachtgevers kunnen daar alsdan geen beroep meer op doen.

 

3.3. Alle prijzen in Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk

anders aangegeven.

 

3.4. Indien een Opdrachtgever een Aanbieding wenst te aanvaarden, is deze voor Zuid West Prevent B.V. pas bindend wanneer door Zuid West Prevent B.V. een exemplaar van de Aanbieding getekend retour is ontvangen, dan wel, bij gebreke daarvan, zodra door Zuid West Prevent B.V. met de uitvoering van de Overeenkomst wordt aangevangen. Eveneens volstaat een akkoord via email door de aangeschreven contactpersoon als bindend.

 

3.5. Aanvullingen op of afwijkingen van een Aanbieding zijn pas bindend wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3.6. Zuid West Prevent B.V. heeft steeds het recht af te wijken van de inhoud van catalogi, folders,

technische specificaties, prijslijsten en dergelijke, totdat een en ander uitdrukkelijk in een

Overeenkomst is vastgelegd.

4. Inspectie

4.1. Zuid West Prevent B.V. heeft het recht om voorafgaand aan het doen van een Aanbieding de

locatie van Opdrachtgever waar werkzaamheden zouden moeten plaatsvinden te inspecteren,

teneinde vast te stellen welke (voorbereidende) werkzaamheden noodzakelijk zijn.

4.2. Geen Overeenkomst komt tot stand, indien Opdrachtgever niet instemt met door Zuid West

Prevent B.V. noodzakelijk geachte voorbereidende werkzaamheden.

5. Omvang van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst ziet uitsluitend op de daarin nadrukkelijk omschreven werkzaamheden en

leveringen.

 

5.2. De Overeenkomst beperkt zich tot de in de Overeenkomst genoemde Locatie.

 

5.3. Tenzij nadrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, strekt de Overeenkomst zich in geen geval uit tot bouwkundige werkzaamheden, waaronder begrepen aanpassingen aan het pand van Opdrachtgever.

 

5.4. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door Zuid West

Prevent B.V. uit te voeren werkzaamheden uitsluitend verricht op werkdagen tussen 06.30 en 18.00

uur.

 

5.5. Zuid West Prevent B.V. is op geen enkele wijze gebonden aan afspraken van Opdrachtgever met leden van het personeel van Zuid West Prevent B.V., behoudens uitdrukkelijke schriftelijke

bevestiging van een bevoegd vertegenwoordiger van Zuid West Prevent B.V..

 

6. Aanvang Overeenkomst en contractduur; uitvoeringstermijnen

6.1. De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de daarin vastgelegde ingangsdatum.

6.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere in de Overeenkomst nader omschreven periode overeenkomen. Voor beëindiging dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van drie (3) maanden voorafgaande aan de overeengekomen einddatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst geacht te zijn voortgezet voor eenzelfde periode als de Overeenkomst is aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6.3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor voltooiing van bepaalde door Zuid West Prevent B.V. te verrichten werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Zuid West Prevent B.V. derhalve steeds schriftelijk in gebreke te stellen, waarna Zuid West Prevent B.V. de mogelijkheid heeft om de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen of voor juiste levering van de zaken zorgdragen, voordat verzuim intreedt.

 

7. Algemene verplichtingen van Zuid West Prevent B.V.

7.1. Zuid West Prevent B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

7.2. Zuid West Prevent B.V. zal de risico’s voor Opdrachtgever en haar medewerkers zoveel als

mogelijk beperken.

 

7.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit naar de mening van Zuid West Prevent B.V. vereist, heeft Zuid West Prevent B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door Zuid West Prevent B.V. aan te wijzen derde.

 

7.4. Zuid West Prevent B.V. gaat in het kader van de Overeenkomst in beginsel uitsluitend

inspanningsverbintenissen aan.

 

8. Levering van Producten

8.1. Levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de Overeenkomst vermeld is.

8.2. De kosten verband houdende met de levering van Producten zijn voor rekening van de

Opdrachtgever.

8.3. Het transportrisico blijft steeds voor rekening van de Opdrachtgever.

 

9. Verplichtingen Opdrachtgever

9.1. Opdrachtgever maakt desgevraagd en op eerste verzoek tijd en locatie vrij voor het personeel van Zuid West Prevent B.V..

 

9.2. Opdrachtgever verschaft het personeel van Zuid West Prevent B.V. toegang tot de betrokken

Locatie en tot andere vertrekken waarvan toegang naar het oordeel van Zuid West Prevent B.V.

noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Indien Opdrachtgever Zuid

West Prevent B.V. geen toegang verschaft, laat dat de betalingsverplichting van Opdrachtgever

jegens Zuid West Prevent B.V. onverlet.

 

9.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de Locatie of gedeelten daarvan, waar naar het oordeel van Zuid West Prevent B.V. door haar instrumenten of apparaten opgebouwd en/of geplaatst moeten worden bereikbaar en beschikbaar zijn.

 

9.4. Opdrachtgever geeft het personeel van Zuid West Prevent B.V. de beschikking over een

deugdelijke en veilige ladder en/of ander deugdelijk en veilig materiaal, indien dit naar het oordeel van Zuid West Prevent B.V. noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Meer in het bijzonder geeft Opdrachtgever het personeel van Zuid West Prevent B.V. de beschikking over bijzondere apparatuur benodigd voor het werken in een gevoelige omgeving en/of Locatie met toegangsbeperkingen.

 

9.5. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat op door Zuid West Prevent B.V. aangegeven plaatsen energievoorziening aanwezig is, die in overeenstemming is met de aanwijzingen van Zuid West Prevent B.V..

 

9.6. Opdrachtgever volgt de instructies van Zuid West Prevent B.V. in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst nauwgezet en tijdig op.

 

9.7. Zuid West Prevent B.V. is te allen tijde bevoegd de betrokken Locatie te inspecteren. Indien en

voor zover noodzakelijk zal Opdrachtgever Zuid West Prevent B.V. daartoe op eerste verzoek in de

gelegenheid stellen.

 

9.8. Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de betrokken Locatie en voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemers van Zuid West Prevent B.V..

 

9.9. Opdrachtgever voldoet steeds tijdig en volledig aan haar informatieverplichtingen zoals bedoeld in artikel 10.

9.10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij te allen tijde beschikt over een voldoende up-to-date automatiseringssysteem om door Zuid West Prevent B.V. digitaal verzonden informatie,

correspondentie, facturen en dergelijke te kunnen ontvangen, uitlezen en/of verwerken.

 

10. Informatieplicht

10.1.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens waarvan Zuid West Prevent B.V.

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en correct aan Zuid West Prevent B.V. worden verstrekt. Meer in het bijzonder informeert Opdrachtgever Zuid West Prevent B.V. vooraf over bijzondere omstandigheden met betrekking tot de betrokken locatie, waaronder (maar niet beperkt tot) een gevoelige omgeving en toegangsbeperkingen.

 

10.2. Opdrachtgever informeert Zuid West Prevent B.V. omgaand over de aanwezigheid van

plaagdieren of hygiëneproblemen en/of over ieder vermoeden daarvan.

 

10.3. Indien en voorzover de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig en correct aan Zuid West Prevent B.V. zijn verstrekt, heeft Zuid West Prevent B.V. het recht de uitvoering van de

Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de

gebruikelijke tarieven van Zuid West Prevent B.V. aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

10.4. Zuid West Prevent B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien en voor zover de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens waarop Zuid West Prevent B.V. zich baseerde niet juist en/of onvolledig blijken te zijn.

 

10.5. Zuid West Prevent B.V. zal Opdrachtgever voorzien van documentatie met betrekking tot door haar uitgevoerde inspecties, voorgestelde maatregelen, onderzoeksresultaten en andere

voorgestelde of uitgevoerde werkzaamheden. Opdrachtgever is bevoegd de door Zuid West Prevent B.V. aan haar aangeleverde informatie voor eigen doeleinden te gebruiken.

 

11. Apparatuur Zuid West Prevent B.V.

11.1. Alle zaken die door Zuid West Prevent B.V. in het kader van de Overeenkomst in de betrokken

Locatie worden geplaatst danwel door haar worden gebruikt, zijn en blijven eigendom van Zuid West Prevent B.V., tenzij deze in de Overeenkomst nadrukkelijk zijn verkocht aan Opdrachtgever en zowel levering als betaling heeft plaatsgevonden.

 

11.2. Opdrachtgever is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Zuid West Prevent B.V.,

aansprakelijk voor verlies van en schade aan zaken van Zuid West Prevent B.V. die zich in/bij de

betrokken Locatie bevinden.

 

11.3. Opdrachtgever is verplicht de in het kader van de Overeenkomst op Locatie door Zuid West

Prevent B.V. geplaatste zaken tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden,

alsmede de daarvoor verschuldigde premies en andere lasten tijdig te voldoen.

12. Overmacht

12.1. Indien en zolang sprake is van Overmacht, is een tekortkoming in de nakoming van een

verplichting van Zuid West Prevent B.V. niet aan haar toerekenbaar. Ingeval van een dergelijke

tekortkoming geldt dat de verplichtingen van Zuid West Prevent B.V. worden opgeschort. Dit laat

onverlet de mogelijkheid van Zuid West Prevent B.V. om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.

 

12.2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Zuid West

Prevent B.V. niet mogelijk is langer duurt dan zes (6) maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de

Overeenkomst met directe ingang door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen.

 

12.3. Indien Zuid West Prevent B.V. bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij

gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de

Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst,

behoudens indien en voor zover het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige

waarde heeft.

 

12.4. Zuid West Prevent B.V. heeft het ook recht zich op Overmacht te beroepen, indien de

omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat Zuid West Prevent B.V. haar

verbintenis(sen) had moeten nakomen.

 

13. Gebreken; klachttermijn

 13.1.  De Opdrachtgever is verplicht om de door Zuid West Prevent B.V. geleverde diensten direct na beëindiging daarvan te keuren. Geleverde zaken dienen bij aflevering door de Opdrachtgever te worden gekeurd.

 

13.2. Klachten over door Zuid West Prevent B.V. verrichte werkzaamheden en/of door Zuid West

Prevent B.V. geleverde zaken, waaronder begrepen door de Opdrachtgever geconstateerde schade, dienen door de Opdrachtgever omgaand, maar in ieder geval binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing of beëindiging van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Zuid West Prevent B.V. te worden gemeld.

 

13.3. Indien en voor zover Opdrachtgever een klacht niet binnen de in artikel 13.2 genoemde termijn schriftelijk heeft gemeld aan Zuid West Prevent B.V., dan komen alle rechten van Opdrachtgever terzake van die klacht van rechtswege te vervallen.

 

13.4. Indien Zuid West Prevent B.V. van mening is, dat een klacht gegrond is en deze klacht Zuid West Prevent B.V. tijdig heeft bereikt, dan zal Zuid West Prevent B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen of voor juiste levering van de zaken zorgdragen, tenzij nakoming inmiddels aantoonbaar onmogelijk of zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk aan Zuid West Prevent B.V. te worden medegedeeld en aangetoond.

 

13.5. Indien deugdelijke nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, zal Zuid West Prevent B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen gesteld in artikel 14.

 

14. Aansprakelijkheid Zuid West Prevent B.V.

 

14.1. Zuid West Prevent B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het

gevolg is van een aan Zuid West Prevent B.V. toe te rekenen tekortkoming. Zuid West Prevent B.V. is

niet aansprakelijk voor andere schade dan schade als gevolg van direct verlies van zaken en/of

persoonlijk letsel. Zuid West Prevent B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (in)directe

bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

 

14.2. Zuid West Prevent B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door

plaagdieren, tenzij deze het gevolg is van aantoonbaar gebrekkige controles of onredelijk late

sanitatie, zulks na een melding van de aanwezigheid van plaagdieren door Opdrachtgever als

bedoeld in artikel 10.2. Zuid West Prevent B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door micro- organismen, chemicaliën, giftige stoffen en/of allergenen.

 

14.3. Zuid West Prevent B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect is veroorzaakt

door brand, indien deze brand zijn oorzaak vindt, dan wel kan worden gerelateerd aan gebrekkige brandbeveiliging, of indien de Opdrachtgever aan Zuid West Prevent B.V. onvolledige en/of onjuiste informatie heeft verschaft over de staat van het object.

 

14.4. Zuid West Prevent B.V. is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-nakoming, danwel de gebrekkige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichting tot het aanvragen van en het beschikken over vergunningen of andere soortgelijke documentatie met betrekking tot brandpreventie, voedselverwerking, en dergelijke.

 

14.5. Zuid West Prevent B.V. is nimmer aansprakelijk voor kosten, (administratieve) boetes, straffen

of andere sancties die na inspectie of een incident zouden kunnen worden opgelegd aan de

Opdrachtgever.

 

14.6. Zuid West Prevent B.V. is nimmer aansprakelijk voor kosten die aan Opdrachtgever in rekening

worden gebracht voor controles of inspecties die van overheidswege onder meer op grond van

geldende milieuregelgeving plaats vinden.

 

14.7. Zuid West Prevent B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van

een termijn voor voltooiing van bepaalde door Zuid West Prevent B.V. te verrichten werkzaamheden.

 

14.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 tot en met 14.7 is iedere eventuele

aansprakelijkheid van Zuid West Prevent B.V., voor zover door haar aansprakelijkheidsverzekering

gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering in het desbetreffende geval.

 

14.9. Indien de verzekeraar in enig geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat of

schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Zuid West Prevent B.V.

beperkt tot een bedrag van € 5.000,00 per schadegeval, met een maximum van € 10.000,00 per jaar.

 

14.10. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Zuid West Prevent B.V. heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

 

15. Intellectuele eigendom

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst

ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht op alle door Zuid West Prevent B.V.

vervaardigde rapporten, adviezen en ontwerpen, komen toe aan Zuid West Prevent B.V..

 

15.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele

eigendomsrechten van Zuid West Prevent B.V. rusten, dan wel producten waarop intellectuele

eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Zuid West Prevent B.V.

gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

15.3. Indien en voor zover voor de totstandkoming van een intellectueel eigendomsrecht terzake van een in het kader van de Overeenkomst gedane ontdekking of uitvinding of in dat kader vervaardigd model of ontwerp registratie is vereist, zal Opdrachtgever daaraan op eerste verzoek van Zuid West Prevent B.V. haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen.

 

15.4. Indien enig in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand gekomen

intellectueel eigendomsrecht van rechtswege toekomt aan Opdrachtgever, dan zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Zuid West Prevent B.V. meewerken aan overdracht van dat intellectuele eigendomsrecht aan Zuid West Prevent B.V..

 

15.5. Alle door Zuid West Prevent B.V. aan Opdrachtgever verstrekte schriftelijke stukken zijn

uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door Zuid West Prevent B.V. en Opdrachtgever. Zij mogen

door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuid West Prevent B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

 

15.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is Zuid West Prevent B.V. steeds gerechtigd om de

door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst verworven en/of toegenomen kennis te

gebruiken voor andere doeleinden en/of in het kader van andere Overeenkomsten, behoudens voor zover sprake is van informatie als bedoeld in artikel 16.

 

16. Geheimhouding

16.1. Zuid West Prevent B.V. en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij partijen deze informatie bij of krachtens enige wet of regeling van een overheidsorgaan dienen te verstrekken.

16.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, indien dit door de andere partij is medegedeeld en/of indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

16.3. Niet vertrouwelijk is informatie: - die reeds publiekelijk bekend is; - die partijen zelf en

onafhankelijk van aan hen verstrekte informatie hebben verworven; - die partijen van derden

hebben ontvangen.

 

17. Honorarium, betaling

17.1. Het honorarium van Zuid West Prevent B.V. wordt in de Overeenkomst vastgelegd. Tenzij

partijen schriftelijk anders overeenkomen is sprake van een jaarhonorarium, welk honorarium bij

vooruitbetaling door Opdrachtgever is verschuldigd.

 

17.2. Zuid West Prevent B.V. is gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen, zonder dat dit

Opdrachtgever enig recht geeft de Overeenkomst te beëindigen. Indien Zuid West Prevent B.V. de

tarieven met meer dan het CPI prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie plus drie procent verhoogt, is Opdrachtgever gerechtigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, om de Overeenkomst binnen dertig dagen na ontvangst van de aangekondigde prijsverhoging op te zeggen, dit met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

 

17.3. Indien Zuid West Prevent B.V. de tarieven verhoogt met meer dan het inflatiepercentage, dan

zal Zuid West Prevent B.V. de Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren uiterlijk tegelijk met de eerstvolgende facturering.

 

17.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 17.2 en 17.3 is Zuid West Prevent B.V. gerechtigd om

kostenstijgingen aan Opdrachtgever door te berekenen, indien er in de periode tussen het moment van sluiten van de Overeenkomst en de aflevering respectievelijk dienstverlening door Zuid West Prevent B.V. één of meer kostprijsfactoren een verhoging zijn ondergaan.

 

17.5. Door Zuid West Prevent B.V. te leveren Producten worden door Zuid West Prevent B.V.

afzonderlijk aan Opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

 

17.6. Werkzaamheden buiten de in artikel 5.4 genoemde tijdvakken worden afzonderlijk aan de

Opdrachtgever gefactureerd, waarbij aan de Opdrachtgever een overwerktoeslag in rekening wordt gebracht van 125% voor werkzaamheden ’s avonds en van 150% op zaterdagen en van 200% op zonen feestdagen.

 

17.7. In het honorarium van Zuid West Prevent B.V. respectievelijk in de koopprijs zijn niet begrepen

de kosten van derden, waaronder in ieder geval begrepen de kosten voor eventuele vergunningen. Opdrachtgever dient deze kosten zelf rechtstreeks aan de betrokken derden te voldoen.

 

17.8. Zuid West Prevent B.V. is gerechtigd haar facturatie digitaal uit te voeren en Opdrachtgever is

gehouden haar medewerking hieraan te verlenen.

 

17.9. De Opdrachtgever dient facturen van Zuid West Prevent B.V. steeds te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zulks door middel van overschrijving op de bankrekening van Zuid West Prevent B.V..

 

17.10. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van de betaling van

facturen van Zuid West Prevent B.V..

 

17.11. Indien Zuid West Prevent B.V. aan de Opdrachtgever een gespecificeerde opgaaf zendt van

bedragen die door de Opdrachtgever aan Zuid West Prevent B.V. verschuldigd zijn en van bedragen die Zuid West Prevent B.V. aan de Opdrachtgever verschuldigd is, dan heeft deze opgaaf tussen partijen te gelden als een verrekeningsverklaring.

 

17.12. Ingeval van te late betaling treedt Opdrachtgever direct en zonder ingebrekestelling van

rechtswege in verzuim. De betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum is een fatale termijn.

Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, dan kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op

aflevering van Producten dan wel het verrichten van diensten door Zuid West Prevent B.V..

 

17.13. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat Zuid West Prevent

B.V. betaling ontvangt, is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte daarvan als hele maand rekenende, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

 

17.14. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle

verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde), vervolgens van opeisbare facturen ter zake

waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare

facturen die het langst openstaan, zelfs als vermeldt door Opdrachtgever dat de voldoening

betrekking heeft op een andere of latere (factuur)-vordering.

 

18. Incassokosten

Indien Opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door Zuid West Prevent B.V. gemaakte kosten welke ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van vorderingen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zullen – ingeval Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – nimmer minder zijn dan 15% van het overeengekomen jaarlijkse honorarium, respectievelijk van de overeengekomen koopsom. De Opdrachtgever kan betaling niet achterwege laten c.q. opschorten met een beroep op een tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, op Zuid West Prevent B.V..

 

19. Boete

Onverminderd het recht van Zuid West Prevent B.V. op vergoeding van rente en kosten is

Opdrachtgever, indien Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, aan Zuid West Prevent B.V. een boete verschuldigd ten bedrage van 25% van het overeengekomen jaarlijkse honorarium, respectievelijk van de overeengekomen koopsom dan wel het factuurbedrag.

 

20. Schadevergoeding

Onverminderd het recht van Zuid West Prevent B.V. op vergoeding van rente en kosten en een

eventuele boete als bedoeld in artikel 19, heeft Zuid West Prevent B.V., indien Opdrachtgever enige

verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, recht op volledige

vergoeding van de door Zuid West Prevent B.V. dientengevolge geleden schade.

 

21. Opschorting

Indien en voor zover Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is Zuid West Prevent B.V., onverminderd haar overige rechten, gerechtigd al haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever integraal aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. Meer in het bijzonder is Zuid West Prevent B.V. bevoegd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dan wel de levering van haar producten op te schorten, zolang Opdrachtgever een overeengekomen voorschot en/of een overeengekomen vergoeding voor werkzaamheden dan wel een overeengekomen koopsom niet heeft voldaan.

22. Vervroegde opeisbaarheid vorderingen / beëindiging van de Overeenkomst

22.1. De vorderingen van Zuid West Prevent B.V. op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar,

indien: a.de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard (dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend) of aan hem surséance van betaling wordt verleend; b.na het sluiten van de Overeenkomst aan Zuid West Prevent B.V. ter kennis gekomen omstandigheden Zuid West Prevent B.V. gegronde redenen geven om te vrezen, dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal kunnen voldoen; c.de Opdrachtgever de aard van haar werkzaamheden wijzigt.

22.2. In de gevallen bedoeld in artikel 22.1 onder a. eindigt de Overeenkomst direct van rechtswege, zonder dat enige opzeggingshandeling is vereist.

 

22.3. In de gevallen bedoeld in artikel 22.1 onder b. en c. is Zuid West Prevent B.V. bevoegd de

verdere uitvoerig van de Overeenkomst op te schorten, danwel de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Zuid West Prevent B.V. om

schadevergoeding te vorderen.

 

22.4. Zuid West Prevent B.V. is steeds bevoegd de Overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling

buitengerechtelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst

niet nakomt.

 

22.5. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Zuid West Prevent B.V. digitale informatie

die gedurende de Overeenkomst voor Opdrachtgever beschikbaar is, nog maximaal twee maanden ter beschikking van Opdrachtgever houden.

 

23. Vrijwaring 

Opdrachtgever vrijwaart Zuid West Prevent B.V. voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van schending door Opdrachtgever van enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst, meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend de verplichtingen van Opdrachtgever bedoeld in artikel 10. Opdrachtgever vrijwaart Zuid West Prevent B.V. tegen alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Zuid West Prevent B.V. geleverde producten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

 

24. Wijziging van de Overeenkomst

24.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen nog te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in goed onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

 

24.2. Indien partijen overeenkomen, dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan Zuid

West Prevent B.V., indien zij dat noodzakelijk acht, het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van

de Overeenkomst wijzigen. Zuid West Prevent B.V. zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

24.3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties hebben, zal Zuid West Prevent B.V. de Opdrachtgever daarover van tevoren inlichten. De meerkosten ten gevolge van de wijziging c.q. aanvulling zullen door Zuid West Prevent B.V. aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht volgens de gebruikelijke tarieven van Zuid West Prevent B.V..

 

24.4. In afwijking van artikel 24 lid 3 zal Zuid West Prevent B.V. geen meerkosten in rekening kunnen

brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die verwijtbaar zijn aan Zuid West Prevent B.V..

 

24.5. Zuid West Prevent B.V. is gerechtigd om ingeval Opdrachtgever Zuid West Prevent B.V. expliciet verzoekt meerwerk te verrichten – daaronder begrepen extra administratieve handelingen – de kosten daarvan in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

 

24.6. Zuid West Prevent B.V. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Indien Zuid West Prevent B.V. deze Algemene Voorwaarden wijzigt, dan zal Zuid West Prevent B.V.

de Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren uiterlijk gelijktijdig met de facturering voor het

opvolgende jaar.

 

24.7. Wijzigingen in de Overeenkomst, anders dan bedoeld in artikel 17.2 tot en met 17.4 en in

artikel 24.2, 24.3 en 24.6, binden partijen slechts indien en voor zover deze tussen partijen

nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

25. Toepasselijk recht

Op iedere Overeenkomst tussen Zuid West Prevent B.V. en een Opdrachtgever, en alle daaruit

voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

 

26. Geschilbeslechting

Alle geschillen voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst zullen in eerste aanleg

uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van Zuid West Prevent B.V., met dien verstande dat alleen Zuid West Prevent B.V. tevens de bevoegdheid heeft om dergelijke geschillen voor te leggen aan de rechter, die ingevolge de geldende bevoegdheidsregelsbevoegd is

bottom of page